ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในและโรงเรียนบ้านป่าพลู 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูนและโรงเรียนบ้านป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” ของสพฐ. และความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ