ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ​ศึกษาในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ 1 (หกเดือนแรก)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์และนายธีระศักดิ์ โชติกวิรัชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ​ศึกษาในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ 1 (หกเดือนแรก) ของ นางสาวจุรีพร  แจ้ใจ รองผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมครูบาวงศ์