เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะ เข้ารับการอบรมโคงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ในรูปแบบ Video Conference จากสพฐ.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ2563 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2