ชี้แจงการยื่นขอบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Pensions Electronic Filing ) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการยื่นขอบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Pensions Electronic Filing ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อชี้แจงให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการและระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและยื่นขอบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการและลูกจ้างประจำได้รับบำนาญรายเดือนต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2