ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.50 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกำหนดราคากลางพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 12 รายการ และการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2