ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบที่ 1 )ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) ตามที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2