การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video  Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick win) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนและทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (มิถุนายนถึงกันยายน 2564) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2