ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ภายใต้แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการที่กําหนด และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 14 โรงเรียน 27 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,716,240 บาท ผู้เข้ารับการอบรม 44 คน

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 18 โรงเรียน 25 รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  978,940 บาท  ผู้เข้ารับการอบรม 45 คน

พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2