Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมทั้งจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาแก่สาธารณชนในระบบ DMC ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบผลการเรียนของนักเรียน และฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ให้เป็นตามนโยบายด้านการจัดเก็บข้อมูลของสพฐ. คือ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน เป็นเอกภาพ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2