ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2