การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติในการดำเนินการรับนักเรียน, การประเมินคุณภาพการศึกษา ,การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน-อาหารเสริม(นม) ,การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) , เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนตามรูปแบบความพร้อมในบริบทของผู้เรียนและตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนด โดยมีนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน ผ่านช่องทาง OBEC Channel