พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 14 มี.ค.61

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ ครั้งที่7/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กองทุนสวัสดิการภายในสพป.ลำพูน เขต 2 การขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ การบันทึกเวรรักษาการณ์ การบันทึก ID planในระบบ ความเคลื่อนไหวการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู การประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ การอบรมวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ การรับพระราชทานเครื่องราชย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบภายใน และการจำหน่ายพัสดุ