รับฟังแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางปริศนา  โสภาบุญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสำนักงาน ร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-saraban) ผ่านระบบ Conference เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการระหว่างสพฐ.และสพท. เป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสพฐ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2