ประชุมชี้แจงคณะทำงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะทำงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2