ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังดินและโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อ.ลี้ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละและโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง และสนามสอบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ

และในโอกาสเดียวกันนายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านดงและโรงเรียนบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)ให้ครบทุกสนามสอบ