พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์  Educational Board Game และ Game based Learning การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนา การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ร.ร.บ้านป่าพลู ร.ร.อนุบาลวังดิน และร.ร.บ้านดง  ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง