สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเหนือ) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากท่าน ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนโครงการ และคณะ โดยมีศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เพื่อยกระดับห้องเรียนเป็นห้องเรียน 3 ดี ได้แก่ แผนการสอนดี ครูสอนดี และผู้เรียนมีคุณภาพดี