ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายชาญชิต  ทัพหมีผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม