ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่ีอนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ว21/2560)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ว21/2560) เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และ ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2