ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนวัดวังสะแกงและโรงเรียนวัดร้องธาร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.นายชาญชิต  ทัพหมีผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนวัดวังสะแกงและโรงเรียนวัดร้องธาร อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม