งานกาดนัดพอเพียง หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกาดนัดพอเพียง หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต ตามโครงการสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์การผลิต และกิจกรรมสวัสดิการ โดยให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน นำผลงานหรือผลผลิตของตนเองมาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เกิดสหกรณ์โรงเรียนที่เข้มแข็ง พร้อมกันนี้ นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนและได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้