รับชมพุธเช้าข่าวสพป./ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ( 20 มกราคม 2564 )

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมฯ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญญาเขตสุจริต และได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อร่วมกันการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2