ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยได้เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายทุ่งหัวช้าง ทั้ง 17 โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ,รับทราบข้อจำกัดในการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย