พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. น.ส.รพีพร  พงษ์กลาง นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ 2. นายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ 3. น.ส.นิภาพร  ซุยหลวง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2