ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้กำชับให้โรงเรียนได้เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่