ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) และโรงเรียนบ้านม่วงโตน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) และโรงเรียนบ้านม่วงโตน  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน  และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่