ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยวง โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว และโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยวง โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว และโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยได้เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน  การจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับทราบความต้องการช่วยเหลือจากด้านต่างๆ และได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่