ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2564 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2