ให้กำลังใจนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมให้กำลังใจนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 จากรองศาสตราจารย์อรรณพ จีนะวัฒน์  ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ  ได้ประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน