รับการตรวจราชการจากสพฐ.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ รับการตรวจราชการจากนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสพฐ. ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน จำนวน 10 งาน/โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก , การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19  , นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสามัญ:สายอาชีพ(50:50) , การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, ศูนย์ HCEC , พื้นที่นวัตกรรม , การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่ , การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสหกรณ์โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2