ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม , นายชาลี ตังเยาว์ และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่