การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสุระเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาตร์น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน และครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานแล้ว และครูโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2