การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานคณะกรรมการก.ต.ป.น.และบุคลากรในสังกัด

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานคณะกรรมการก.ต.ป.น.และบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตณะกรรมการก.ต.ป.น.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 และในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายฃาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานผลการดำเนินงานด้าน ICT และระบบ ICT การสร้างบทเรียนออนไลน์ จากสพป.เลย เขต 1 , การศึกษาแนวทางการดำเนินงานก.ต.ป.น. ต้นแบบ ของสพป.เลย  เขต 3 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป