MOUการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET , NT และ RT ยอดเยี่ยม และรางวัล IQA  AWARDS ยอดเยี่ยม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2