Coaching/ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการCoaching ผู้อำนวยการเขตฯ รอบ 1 ปี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในการประเมินครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางกัลยา  มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นายพัฒนพงษ์  พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  นางพุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1และนายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2