พิจารณาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”บ้านเรียนเรือนใจ”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”บ้านเรียนเรือนใจ” ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งจัดให้แก่ด.ญ.ชัญญา  ใจเรือน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3-4 ปี โดยมีนางสาวภคมน  ธรรมมิตรสกุล (มารดา)เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2