พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์  เหลืออร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและการนิเทศออนไลน์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สามารถสร้างและใช้เครื่องมือ โดยใช้ OBS Studio google site เว็ปไซต์ E-Learning และห้องนิเทศออนไลน์ ในการจัดการศึกษาและนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2