เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแหนและโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วนแหนและโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียนและเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai school lunch มาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน แต่ยังคงปริมาณและคุณค่าทางอาหารตามที่โปรแกรมกำหนด พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับทราบข้อจำกัดในการบริหารงานและได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม