ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สอบ สามารถดูแลกำกับการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2