ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพฐ., แผนการรับนักเรียน  , เขตพื้นที่บริการโรงเรียนในสังกัด และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพื่อให้การรับนักเรียนของสพป.ลำพูน เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2