คารวะนายอำเภอลี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าคารวะนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้หารือข้อราชการ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด