การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และครูผู้สอนมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2