เปิดป้ายอาคาร “เอื้องหลวง” โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “เอื้องหลวง” โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562