สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ทางไหนคะ

ถาม – ตอบ [Q&A]หมวดหมู่: กลุ่มอำนวยการการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ทางไหนคะ
1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

ดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://eva.obec.go.th/ หัวข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้ ผู้บริหาร, ครูผู้สอน , บุคลากรทางการศึกษา , ก.ต.ป.น. , คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มาติดต่อ ประสานงาน และใช้บริการ โดยให้กรอกแบบสอบถามตามภารกิจงานให้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2564 ครับ