สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เรื่อง
นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
2 พฤศจิกายน 2023
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ตุลาคม 2023
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษสังกัดสพฐ. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30น.-16.30น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2
27 ตุลาคม 2023
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2566 (รอบที่ 1 ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.
26 ตุลาคม 2023
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
20 ตุลาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ43 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
20 ตุลาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
4 ตุลาคม 2023
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 43 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3 ตุลาคม 2023
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2566
29 กันยายน 2023


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศเผยแพร่รายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
27 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านปาง ประกาศประกวดก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (โรงอาหาร 84 ที่นั่ง)
22 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการโรงอาหาร 84 ที่นั่ง)
16 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านปาง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49)
15 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566(ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว)
13 ธันวาคม 2022
โรงเรียนบ้านปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 ธันวาคม 2022

แผนที่ตั้ง