ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ผ่านการประชุมทางไกล Google Meet เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และว… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีการและช่องทางในการตอบแบบออนไลน์ เพื่อวัดระดับความโ… อ่านต่อ…

Read more

MOU การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรร… อ่านต่อ…

Read more

รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตอบรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตอบรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open D… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2564) เพื่อสรุปรายงานการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่เหลือ , การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ วันที… อ่านต่อ…

Read more

การร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และ นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมหารือข้อราชการกับนายวิทยา สะคำปัน รองนายกอบจ.ลำพูน ในเรื่องการอบรม และสัมมนาวิชาชีพครู การตรวจประเมิน นิเทศการศึกษา … อ่านต่อ…

Read more