สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือ ด.ญ.พิชชา สุดสรร รร.บ้านก้อจัดสรร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะยากลำบาก ให้กับ ด.ญ.พิชชา สุดสรร นักเรียนชั้นป.3 รร.บ้านก้อจัดสรร จำนวน 3,00… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 (โรงเรียนบ้านปาง)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุข… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสพป.ลำพูน เขต … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2566 ครั้งนี้ได้มีศึก… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา ด้วยระบบ Google meet

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้น.ส.อัญชัน ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา ด้วยระบบ Google meet ณ ห้องประชุม 2 เพื่อชี้แจงให้โรงเร… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และคณะกรรม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.ลำพูน เขต 2  เพื่อติดตามความก้าวหน… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นห… อ่านต่อ…

Read More