สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 น.ส.ศิริรัตน์ อินทะนัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.จันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องใน… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

Big Cleaning day

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน รวมพลังสามัคคี ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิท… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่ว… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดการ “ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ครั้งที่ 11/2566” โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นอนุกรรมการแ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)และโรงเรียนบ้านห้วยห้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามการจัดการเรียนการสอน  ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การเตรียมความพร้อมของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 เพื่อส่งต่อชั้นป.1  การจัดสภาพห้องเรียน … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สพป.ลำพูน เขต 2 Season II “School in school” (เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สพป.ลำพูน เขต 2 Season II “School in school” (เครือข่ายสถ… อ่านต่อ…

Read More