สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  เพื่อร่วมกันพิจารณา(ร่าง)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน และให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวน… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและรับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดการแข่งขันงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในก.ต.ป.น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00น.นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน เป็นกรรม… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00น.น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและวางแผนในการดำเน… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับหัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ (การบริหารพัสดุ) ประจำโรงเรี… อ่านต่อ…

Read More