ขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารหลักฐานการดำเนินงานขอ… อ่านต่อ…

Read more

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (site visit ) เพื่อติดตามก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางสำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพปรหะจำตำบล ประจำปีงบประมษาณพ.ศ.2546ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.50 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางสำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกครูอาวุโส เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูอาวุโส) เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารและข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ใน 7 กิจกรรมย่อย ดังนี้ สวดมนต์ไหว้พระ 2.กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบ… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในและโรงเรียนบ้านป่าพลู 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูนและโรงเรียนบ้านป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการตามโ… อ่านต่อ…

Read more

สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายนรวิชญ์  เหล่าวีระไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมด้วยนายมิตรประชา จันทร์ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนบ้านหนองสูน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอุป… อ่านต่อ…

Read more